Kvkk Aydınlatma Metnimiz

ARTISAV KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, ARTISAV web sitesi tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda web sitemiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, reklamlar veya organik aramalar neticesinde arama motorları zerinden web sitemize ulaşmış ve ziyaret ötesinde üyelik kaydı gerçekleştirmiş ve/veya e-ticaret faaliyetinde bulunmuş olan kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza (Gerekirse), IP kaydı, cookie (Çerez) kayıtları. Banka ve kredi kartı verileriniz kesinlikle sunucumuzda ve web sitemizde tutulmamaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

  • Web sitemize üyelik gerçekleştirdiğinizde sizlerle iletişim kurulabilmesi,
  • E-Ticaret faaliyeti gerçekleştiğinde yasaların hükmettiği bilgilerle ürünün adınıza kargo edilebilmesi ve muhasebeleştirilmesi adına bilgi edinilmesi,
  • Web sitemizde avantajınıza oluşabilecek indirim, kampanya gibi ticari faaliyetlerin sizlere duyurulması amacıyla işlenecektir

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; web sitemizin veri tabanında (Database) saklanmakta ve hiçbir şekilde başka çevre elemanlarınca çıktı alınmamakta, 3. kişilerle de paylaşılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile web sitemizin veri tabanından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

Ancak yetkili makamların talebi hainde (Kolluk, mahkeme, savcılık vb.) mevcut veri paylaşılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; web sitemiz yöneticisine (info@artisav.com.tr) başvurarak, kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınız için info@artisav.com.tr ‘ den ulaşabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Bilgilerinize sunarız.